تبلیغات
رمز بازی
رمز بازیرمز های  بازی GTA5   معنی تمامی واژه ها در اخر نوشته شده

DOWN, LEFT, L1, DOWN, DOWN, R2, DOWN, L2, DOWN

ماشین ها پرواز میکنند
UP, DOWN, L1, R1, L1, RIGHT, LEFT, L1, LEFT

ماشین ها همگی نیترو دارند

UP, X, TRIANGLE, X, TRIANGLE, X, SQUARE, R2, RIGHT

میتوانید در حین رانندگی شلیک کنید
UP, UP, SQUARE, L2, RIGHT, X, R1, DOWN, R2, CIRCLE

ماشین ها مدل بالا میشوند

UP, L1, R1, UP, RIGHT, UP, X, L2, X, L1 

ماشین ها زیاد میشوند 
X, DOWN, UP, R2, DOWN, TRIANGLE, L1, TRIANGLE, LEFT

Cheat: Spawn Dozer
R2, L1, L1, RIGHT, RIGHT, UP, UP, X, L1, LEFT

گانگستر ها خیابان ها را در دست میگیرند

L2, UP, R1, R1, LEFT, R1, R1, R2, RIGHT, DOWN

Cheat: Massive Bunny Hops
 TRIANGLE, SQUARE, CIRCLE, CIRCLE, SQUARE, CIRCLE, CIRCLE, L1, L2, L2, R1, R2 

پارتی ساحل
 UP, UP, DOWN, DOWN, SQUARE, CIRCLE, L1, R1, TRIANGLE, DOWN

Cheat: Spawns a Stunt Plane
CIRCLE, UP, L1, L2, DOWN, R1, L1, L1, LEFT, LEFT, X, TRIANGLE

Cheat: Monster Truck
RIGHT, UP, R1, R1, R1, DOWN, TRIANGLE, TRIANGLE, X, CIRCLE, L1, L1

Cheat: Vehicle of Death
L1, L2, L2, UP, DOWN, DOWN, UP, R1, R2, R2

Cheat: Get Parachute
LEFT, RIGHT, L1, L2, R1, R2, R2, UP, DOWN, RIGHT, L1 

خون + پول + ۲۵۰۰۰۰پول

 R1, R2, L1, X, LEFT, DOWN, RIGHT, UP, LEFT, DOWN, RIGHT, UP. 

اسلحه نوع۲ 
R1, R2, L1, R2, LEFT, DOWN, RIGHT, UP, LEFT, DOWN, DOWN, LEFT.

اسلحه نوع۳

R1, R2, L1, R2, LEFT, DOWN, RIGHT, UP, LEFT, DOWN, DOWN, DOWN. 

اسلحه نوع۱ 
R1, R2, L1, R2, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, Up.

Cheat: Get Rhino
CIRCLE, CIRCLE, L1, CIRCLE, CIRCLE, CIRCLE, L1, L2, R1, TRIANGLE, CIRCLE, TRIANGLE.

پلیس ها به دنبال شما می ایند

R1, R1, CIRCLE, R2, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT.

Cheat: Spawn Caddy
CIRCLE, L1, UP, R1, L2, X, R1, L1, CIRCLE, X

Cheat: Spawn Stretch

R2, UP, L2, LEFT, LEFT, R1, L1, CIRCLE, RIGHT.

با ماشین روی اب برانید !

RIGHT, R2, CIRCLE, R1, L2, SQUARE, R1, R2

ماشین ها سیاه می شوند
CIRCLE, L2, UP, R1, LEFT, X, R1, L1, LEFT, CIRCLE

ماشین ها صورتی میشوند
CIRCLE, L1, DOWN, L2, LEFT, X, R1, L1, RIGHT, CIRCLE

Cheat: Flying boats
R2, CIRCLE, UP, L1, RIGHT, R1, RIGHT, UP, SQUARE, TRIANGLE

Cheat: Spawn Bloodring Banger
DOWN, R1, CIRCLE, L2, L2, X, R1, L1, LEFT, LEFT

Cheat: Spawn Ranger
UP, RIGHT, RIGHT, L1, RIGHT, UP, SQUARE, L2. 

ماشین مسابقه ای ۱ 
R1, CIRCLE, R2, RIGHT, L1, L2, X, X, SQUARE, R1.

ماشین مسابقه ای ۲

R2, L1, CIRCLE, RIGHT, L1, R1, RIGHT, UP, CIRCLE, R2.

Cheat: Spawn Romero
DOWN, R2, DOWN, R1, L2, LEFT, R1, L1, LEFT, RIGHT.

Cheat: Bounty on Your Head
DOWN, UP, UP, UP, X, R2, R1, L2, L2.

Cheat: Perfect Handling
TRIANGLE, R1, R1, LEFT, R1, L1, R2, L1.

Cheat: Aggressive Traffic
R2, CIRCLE, R1, L2, LEFT, R1, L1, R2, L2

Cheat: Spawn Trashmaster
CIRCLE, R1, CIRCLE, R1, LEFT, LEFT, R1, L1, CIRCLE, RIGHT

Cheat: Blow Up All Cars

 R2, L2, R1, L1, L2, R2, SQUARE, TRIANGLE, CIRCLE, TRIANGLE, L2, L1. 

درجه ی تعقیب شما کمتر میشوند(ستاره ها)
 R1, R1, CIRCLE, R2, UP, DOWN, UP, DOWN, UP, DOWN.

Cheat: Suicide
RIGHT, L2, DOWN, R1, LEFT, LEFT, R1, L1, L2, L1

هوای خوب

R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, SQUARE

هوای بد

R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, X 

بازی کند میشود 
TIRANGLE, UP, RIGHT, DOWN, SQUARE, R2, R1 

بازی تند میشود 
TRIANGLE, UP, SQUARE, SQUARE, L2, L1, SQUARE

هوا بارانیست
R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, CIRCLE

Cheat: Overcast Weather
R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, TRIANGLE

Cheat: Pedestrians Have Weapons
R2, R1, X, TRIANGLE, X, TRIANGLE, UP, DOWN

Cheat: Pedestrian Riot- Cannot be disabled
DOWN, LEFT, UP, LEFT, X, R2, R1, L2, L1

ساعت زود به زود میگذرد
CIRCLE, CIRCLE, L1, SQUARE, L1, SQUARE, SQUARE, SQUARE, L1, TRIANGLE, CIRCLE, TRIANGLE

ماشین ها سرعتی زیاد میشوند
RIGHT, R1, UP, L2, L2, LEFT, R1, L1, R1, R1


رفتن به هوا
Cheat: Spawn Jetpack 
L1, L2, R1, R2, UP, DOWN, LEFT, RIGHT, L1, L2, R1, R2, UP, DOWN, LEFT, RIGHT.

Hint: Video Game in Johnson House
When you enter the Johnson house there is a TV to your right with a game console on the floor in front of it, if you approach it, it will give the option to play a "Starship" game.

Cheat: CJ Phone Home
Triangle, Square, Circle, Circle, Square, Circle, Circle, L1, L2, L2, R1, R2 هیکل ردیف 
Triangle, Up, Up, Left, Right, Square, Circle, Left

پرش بلند

CJ can now jump 10 times as high as before. That's right, CJ's getting higher than ever. Up, Up, Triangle, Triangle, Up, Up, Left, Right, Square, R2, R2.

Cheat: ATV Quad
Spawns a quad that drops down right in front of CJ. While playing Grand Theft Auto: San Andreas Left, Left, Down, Down, Up, Up, Square, Circle, Triangle, R1, R2.

Cheat: Hydra

Spawns a Hydra in front of CJ. Triangle, Triangle, Square, Circle, X, L1, L1, Down, Up.

Cheat: Vortex Hovercraft
. Triangle, Triangle, Square, Circle, X, L1, L2, Down, Down.

Cheat: Skinny
. Triangle, Up, Up, Left, Right, Square, Circle, Right.

Cheat: Fatty
CJ turns into one hell of a tubby. Triangle, Up, Up, Left, Right, Square, Circle, Down.

Cheat: Orange Sky and Time Stopped at 21:00

During game play press LEFT, LEFT, L2, R1, RIGHT, SQUARE, SQUARE, L1, L2, X

Cheat: Funhouse Theme

Enter this code during game play: TRIANGLE, TRIANGLE, L1, SQUARE, SQUARE, CIRCLE, SQUARE, DOWN, CIRCLE


Cheat: Sandstorm
UP,DOWN,L1,L1,L2,L2,L1,L2,R1,R2

Cheat List:


 L2, RIGHT, L1, TRAINGLE, RIGHT, RIGHT, R1, L1, RIGHT, L1, L1, L1

* Spawn Hunter: CIRCLE, X, L1, CIRCLE, CIRCLE, L1, CIRCLE, R1 R2, L2, L1, L1

* Spawn Tanker: R1, UP, LEFT, RIGHT, R2, UP, RIGHT, SQUARE, RIGHT, L2, L1, L1

* All cars have Nitros: LEFT, TRIANGLE, R1, L1, UP, SQUARE, TRIANGLE, DOWN, CIRCLE, L2, L1, L1

* Maximum Vehicle Stats: SQUARE, L2, X, R1, L2, L2, LEFT, R1, RIGHT, L1, L1, L1

* Hitman in all weapons: DOWN, SQUARE, X, LEFT, R1, R2, LEFT, DOWN, DOWN, L1, L1, L1

* Maximum Respect: L1, R1, TRIANGLE, DOWN, R2, X, L1, UP, L2, L2, L1, L1

* Maximum Sex Appeal: CIRCLE, TRIANGLE, TRIANGLE, UP, CIRCLE, R1, L2, UP, TRIANGLE, L1, L1, L1

* Traffic is country vehicles (minus hillbilly gear): TRIANGLE, LEFT, SQUARE, R2, UP, L2, DOWN, L1, X, L1, L1, L1

* Cloudy Weather: L2, DOWN, DOWN, LEFT, SQUARE, LEFT, R2, SQUARE, X, R1, L1, L1

* Peds Attack (guns): X, L1, UP, SQUARE, DOWN, X, L2, TRIANGLE, DOWN, R1, L1, L1

* All traffic is crap cars: L2, RIGHT, L1, UP, X, L1, L2, R2, R1, L1, L1, L1

* Infinite Ammo: L1, R1, SQUARE, R1, LEFT, R2, R1, LEFT, SQUARE, DOWN, L1, L1

Cheat: Night
During gameplay, enter R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, TRIANGLE.

Cheat; Insane Handling
TRIANGLE, R1, R1, LEFT, R1, L1, R2, L1.

Cheat: All Traffic is Junk Cars
L2, RIGHT, L1, UP, X, L1, L2, R2, R1, L1, L1, L1.

 

معنی واژه ها:

TRIANGLE  : مثلث

:SQUARE مربع

LEFT: چپ

DOWN: پایین

UP: بالا

RIGHT: راست

CRICLE: دایره

 نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 25 شهریور 1389 توسط محمد افخمی قایمائی | نظرات ()


قالب وبلاگ